PLANT ENGINEERING CO.,LTD.

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home แหล่งความรู้ Knowladge หน่วยวัดน้ำหนัก

หน่วยวัดน้ำหนัก

น้ำหนัก

  • 1 ปอนด์ = 16 ออนด์
  • 1 ตัน= 2240 ปอนด์
  • 1 กิโลกรัม = 9.807 นิวตัน
  • 1 บรรยากาศ = 33.90 ฟุตของน้ำ
  • 1 บรรยากาศ = 29.92 นิ้วปรอท
  • 1 ปอนด์/ตารางฟุต = 4.8824 กิโลกรัม/ตารางเมตร